madheads.pro

Marketing solutions MADe for your business
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności w firmie MAD HEADS ASSOCIATION Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia
wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), przez
MAD HEADS ASSOCIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Warszawie, Numer KRS 0000687897
NIP 7010706774 REGON 367919569
Adres UL. ŚW BONIFACEGO 70/5 02-936 Warszawa
zwana dalej Administratorem

Dane osobowe i ich przetwarzanie.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy
jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie,
porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie
lub niszczenie.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których MAD HEADS
ASSOCIATION jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno
przypadków, w których administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której
dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy jedynie te dane osobowe naszych klientów i użytkowników naszych serwisów,
które są niezbędne do realizacji usług marketingowych oraz innych usług świadczonych przez MAD HEADS
ASSOCIATION W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora  staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę,
której dane dotyczą oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie
przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do
wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami.

Dane osobowe klientów i potencjalnych klientów

Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów tj. osób które zwracają
się z zapytaniem o ofertę produktów lub usług dostarczanych przez MAD HEADS ASSOCIATION Dane
osobowe klientów i potencjalnych klientów przetwarzane są w formie papierowej oraz w systemach
informatycznych, takich jak CRM, oraz programy do obsługi poczty elektronicznej.
Zbieramy jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji usługi lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie
klienta.
Zbierane mogą być również dane osób niebędących osobami fizycznymi oraz przedstawicieli i pracowników
tych osób.
Zbierane dane osobowe obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby
kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Ponadto, w przypadku
klientów, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym dane niezbędne do realizacji płatności
online takich jak numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na następujących
podstawach:

 • w celu wykonania zawartej umowy (zamówionej usługi)
 • usprawiedliwionym interesie administratora danych ( marketingu bezpośredniego produktów własnych, windykacji zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
 • zgody, zgody na e-mail marketing lub telemarketing
 • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie administratora danych (marketingu bezpośrednim usług własnych)
 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing, udzielenie odpowiedzi
  na zapytanie)

Dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe

Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zbieramy i
przetwarzamy tylko takie dane użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe oraz
korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (łącznie Serwisy), które są niezbędne do
świadczenia tych usług.

Pliki Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do poprawnego działania serwisów, należą do nich w szczególności:
 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
Inna kategoria plików cookies, to pliki, które nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić skorzystanie dodatkowych funkcji takich jak na przykład ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją; Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystujemy pliki cookies w celu monitorowania ruchu na naszych stronach przy www wykorzystaniu usługi google Analytics. Przetwarzanie danych obywa się na podstawie gromadzenia anonimowych danych obejmujących np.
 • zbieranie zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.
 • monitorowe jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • zbieranie informacji o lokalizacji użytkowników wchodzących na nasze strony www.
Użytkownik może w każdej chwili zablokować usługę google Analytics z poziomu swojej przeglądarki. Więcej informacji o dodatku do przeglądarki blokującym Google Analytics znajduje się pod linkiem   https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout .

Okres przetwarzania danych osobowych:

Okres przetwarzania danych osobowych przez administratora wynika z przepisów prawa lub uzasadnionego
interesu administratora adekwatnego do celu przetwarzania danych osobowych.
Okresy przetwarzania poszczególnych kategorii danych są następujące:
1) w przypadku, gdy administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania
trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
2) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora
danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu
przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
3) przypadku, gdy administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy
4) dane o ruchu gromadzone w ramach usługi Google Analytics przechowywane są przez okres 14 miesięcy.
5)w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres
przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie
wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora podmiotom trzecim tylko jeżeli zezwalają na
to przepisy prawa. Dane przekazywane i przetwarzane przez odbiorców na podstawie umów powierzenia
przetwarzania, które zawierają wszelkie niezbędne postanowienie dotyczące bezpieczeństwa i środków
ochrony.
Odbiorcami danych osobowych klientów lub użytkowników naszych Serwisów mogą być:

 • podmioty świadczące usługi hostingowe
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe
 • pozostali podwykonawcy, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi
  serwisowania oprogramowania lub sprzętu,
 • podmioty świadczące usługi księgowe i podatkowe.
 • biuro informacji gospodarczej (w zakresie w jakim przepisy prawa zezwalają na przekazywanie
  danych)
 • podmioty z firmy MAD HEADS ASSOCIATION

Przekazywanie danych do państw trzecich.

dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
jedynie z zgodą osoby, której dane dotyczą lub jeżeli wymaga tego interes tej osoby, a także w przypadkach
wskazanych przez prawo. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane w celu wykonania
umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to
można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres:

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator można dokonać
poprzez wysłanie maila na adres e-mail: info@madheads.pro.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w
dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i
umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to
znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o
przesłanie do nas maila na adres info@madheads.pro

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że
przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
  statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np.
gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania
Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: info@madheads.pro.
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do
celów, dla których zostały zebrane przez administratora albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na
przetwarzanie danych przez administratora jeżeli przetwarzanie danych obywało się na podstawie zgody.
Ponadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane
będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się
na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w
sposób automatyczny.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W razie pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki
przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze
szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: info@madheads.pro . Wszelkie otrzymane skargi
zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.